top of page

 • KUR RASC PROGRAMŲ?
  Programa jau mūs internecinian svirnelin. Paslink čiut žemiau ir rasi knopkutį PROGRAMA.
 • AR PRIJIMAT SU ŠUNUKAIS?
  Prijimam, jei pažadat jais rūpycis, užčikryc, kų jiej nepavojyngi kiciem. Pescivalin cikrai bus ir vaikucų, tai nenorėtumėm, kad kų nor išgųsdzyt ar, dar blogiau, sužeist. Dargi būt malonu, kų pescivalio pievukėn nieks neinmynt in kokių rudzio krūvełį.
 • GALIM SU PIRKIU AN RATŲ (kemperiu) ATVAŽUOC?
  Prijimsim ir su kemperais. Ale tebgi gausit pasrinkc, in katrį palapinių kaimukų jum labjau pricinka kūrcis: in dainyngų, kur nakciu bus dainuojama ir grajnama, ar in spakainų, kur insikuria pakajų ir nakcies cylų vercinancys žmonys. Dzidelian palapinių kaimelin CYKUS PAKAJUS bus pažymėtas atskiras plotas kemperiam stacycis. Kemperiam alektros nebus, tai paskraukit akumus.
 • KIEK KAINUOJA DALYVAVIMAS MOKYMUOSA, SEMINARUOSA, PASKAITOSA IR AMATŲ DYRBTUVĖSA?
  Jei jūs bilietas galioja tų dzienų, kadu ranginys vyksta, gi nieko papyldomai mokėc neraiks! In bilieto kainų inskaicyci visi ranginiai, cik nepramikit ir nepražoplykit! Prauda, yra kelios akskūrsijos ir veiklos, in katras būcina registruocis, ba dalyvių labai ribotai gali prijimc. Šitų pamacyc sekas paskelbton programon. Ale šlamancys beigi žvangancys cikrai pravers valgydzinimo kaimelin ir pescivalio krautuvėłėn! Tebgi gal’ kokis amatinykas turės ir savo dirbinių atsivežis parduoc.
 • KOKIA PENKTO PESCIVALIO ASMENYBĖ?
  Atsklaidziam ilgai kavotų paslapcį! Penktu mūs sueigu blizgysim karūnų Marei Kuodžiūtei-Navickienei (1883–1962) – neailinio talento Mitraukos kaimo daininykei, katrų daugelis jau baigia užmiršč, ale misnam – šito mes nelaisim! Šitas pescivalis – gera proga jų prismįc, o kap kam – šitų deimantų atrasc. Jau kap mum vesela, kų pescivalį pagaliau skiriam moteriai – ir dar kokiai! Apė Kuodžiūtį pacys parangėm ir straipsnelį Vikipedijoj. Ba lig mūs iniciatyvos nelabai kų interneti iš vis sekės rasc.
 • KOKI TĮ ŽMONYS PAS JUS RENKAS? KAP TAS PESCIVALIS ATRODO?
  Jei norit insivaizduoc, kap tį maždaug tas mūs pescivalis atrodo, kvieciam padaboc peraitų metų pescivalio, katrį skyrėm Sigitu Gedai ir surangėm Veisiejų krašti, pyl'mų (aftermovie).
 • KAP RAIKALAI SU NAKVYNI?
  Kasmet keliaunam vis kitur, tai ir perplanuoc viskų tenka iš naujo! Kų nūnai jau galim jum pasakyc: Merkio pievosna insikūrs du palapinių kaimeliai: NAKCINIS GRIEŽLYNAS – šitan kviesim insikūrc nakcinius pablūdznykus, katriej mėgsta pašumyc nakciu, pagrajyc ar nuog dūšių pagiedoc, CYKUS PAKAJUS – spakainas, skyrtas šaimom su mažais vaikais ar kiciem, kam nepacinka, kap kas kų bajina, gieda ar grajina netolies nakciu. Šitų rekomenduojam ciem, katriej norės anksci kelc in ryto žygius! Tai seksis pasrinkc, kur dūšia prašos. Pacion pescivalio lokacijon galimybių nakvoc po stogu nebus, ale sekas patyrinėc apylinkes ir galbūt susrasit kur tep poniškai apsinakvoc aplinkui. Palapinių kaimelius rasit ir žamėlapin:
 • MATIAU PESCIVALIN DAILIŲ PARĖDŲ SU DZŪKIŠKAIS ŽODZAIS. AR SEKAS KAP NOR JŲ GAUC NE PESCIVALIN?
  Tep! Kap sykis atdarėm alektroninį krautuvį. Užsukit krautuvėn! Tį sukraulinom visa, kas liko po kecvirto „Čiulba ulba“. Tai jau sekas pasrėdzyc dzūkiškais žodziais dar ligi pescivalio. O penktam (paskuciniam) sukūrėm naujų kolekcijų. Su juoj suspažįc sekas cia.
 • AR PESCIVALIN GALIU ATOSTOGAUC NUOG PUODŲ? BUS NUSPIRKC VALGYC?
  Tai jau tep! Pescivalin veiks valgydzinimo kiemas, kur seksis pasrinkc, kas labjausia vilioja: blynai, picos, troškinys, sriuba, mėsukės... Žmonys sako, kų net iš tolimosios Azijos skonių šiuosmet paduos. Nu ir tebgi kavukė, arbata, alucis ir gira laiscysis. Kap visadu. KVIECIAM NAUDOC MAŽIAU VIENKARCINIŲ INDŲ. TAI JAU, TURTELIAI, PASGRIEBKIT PO BLIŪDŲ, ŠAUKŠTŲ, ŠAKUTĮ IR PUODELĮ AR GERTUVĮ. Visiem bus smagiau, kap šiūkšlių mažiau. P.S. turėsim atribucikos su prazi DUOK ŽAMEI, IR JI TAU DUOS. Tep kad kų mes žamelai, tų ir ji mum paskum.
 • KAP ATKELIAUC, KAP NETURI MAŠINOS?
  Senon Varėnon stoja autobusai (raikėt tvarkaraščiuosa ieškoc būtent SENOJI VARĖNA). Atstumas nuog stotełės ligi pescivalio – 1,4 km. Jei vis cik iš jūs vietovės labai sudėtynga atkakc, pamėgykit pažiūrėc autobusus arba traukinius ligi Varėnos (raikėt tvarkaraščiuosa ieškoc VARĖNA). Atstumas nuog gelažynkelio stocies ligi pescivalio – 4,5 km. Gal’ ir nemažai, ale pirma Mitraukos kaimo žmonys in traukinius ar bažnyčių aidavo peškom (ir dar basi, kų batus pataupyt). Tebgi kvieciam ieškoc pakeleivių ir važiuoc susmetus krūvukėm. Drąsiai rašykit in diskusijos skilcį va cia.
 • AR REIK VEŽČIS VANDENIO?
  Nu jau ne. Nesvežkit. Nebent geriat cik su burbulukais. Prieg palapinių kaimelių bus dzidełė vandenio talpa ir atsigėrimu, ir bliūdų plovimu. O ranginių ir veiklų ardvėn bus kraneliai su geriamu vandeniu. Pats tas gertuvėm paspyldzyc! Organizuoto verdancio vandenio nebus, ale kožnas galit turėc primusiukų (dujinį virtuvaitį) arba insigyc kavos/arbatos valgydzinimo kiemuki.
 • KUR BUS PARKAVIMO AIKŠTUKĖ?
  Šiuosmet jų bus net dzvi! Viena sveciukam, katriej nenakvoja. Šitoj bus prieg pat Vartų. Kita nakvojanciem palapinių kaimukuose. Jei turėsit labai daug daiktų, galit privažiuoc arciau palapinių kaimelio, greit išsikrauc savo vežimaicį ir, būkit mieli, parvarykit tų vežimų/mašinų ar savo arklį in parkavimo aikštukį. Mašinom stovėc palapinių kaimeliuosna nelaisim. Žamėlapį, kas kur sekas padaboc cia (ale jei neaišku, nesjaudzykit, kap atvažuosit, visur bus rodzykłės, tai jom sekit):
 • AR TAIKOT NUOLAIDAS?
  Tep tep! Nuolaidas taikom: pensinykam, žmonėm su negaliu, studentam, moksleiviam, o tebgi vaikam nuog 5 m. (imcinai). Cik važuodami in pescivalį neužmirškit pažymėjimų, katruos raiks parodzyc prieg pescivalio vartėlių, jei jūs bilietukas su nuolaidu! Vaikuciam, katriem dar nėr 5 m. – pescivalis nemokamas. Turim ir šaimyninių bilietų! Daugiau apė kainas ir nuolaidas rasit Paysera Tickets.
 • AR PRIEG VARTŲ TEBGI SEKSIS BILIETAS INSIGYC?
  Tep! Cik ranginio dzienom jiej bus brangesni nei dartės yra. Pigesnius sekas pasgriebc iš anksto perkanc internetu Paysera Tickets.
 • KUR ŠIUOSMET ULBĖSIM?
  Pescivalis vyks Senosios (Pirmos) Varėnos apylinkėn – kempingan „Juostandis“, visai šalia buvusio Mitraukos kaimo, katran gyveno mūs Marė. Prauda, paskum kaimas pervadzytas Mitriškėm, o dar vėliau kaimo statusas buvo visai panaikytas – paliko ūlyčiu su Mitriškių pavadzinimu (Mitriškių g.).
 • AR BUS KAP PASKRAUC TELEPONAS?
  Razumni žmonys pescivalin vežas pakrautų powerbank'ų. Jei tokio neturit, sekas pasprašyc pakrauc teleponų Vartuosna. Cik supraskit, kų tį rozetkių bus nedaug, ir gali tekc ilgai laukc aiłėn, kolai kokia atlaisvės.
 • O AR SEKAS PACIEM VALGYC PASGATAVYC?
  Sekas. Abu palapinių kaimukai turės po laužavietį. Tai jau an tų lauželių galit ko paskepc. Naujų laužavietių prašom nedaryc. Nu ir šiaip būkit atsargūs su vugnim, kų nesudegytumėt viso palapinių kaimo! Labai rekomenduojam pasjimc dujines virtuvaites: jom naudocis greita, nėr pavojynga. Vandenio bus ir atsigėrimu, ir bliūdo išmazgojimu!
 • LABAI PACINKA, KŲ DAROT. AR SEKAS JŪS VEIKLŲ PAREMC?
  Tep! Būtūm labai dėkyngi! Paremc galit skyrdami VšĮ SAMANUKĖS savo 1,2% GPM – tas jum nieko nekainuos. O jei norit paremc riebiau, surašėm visa ca. Nu o jei būdami pescivalin užsimanysit indėc in mūs puodų daugiau nei simbolinė bilieto kaina, tai labai dėkavosim ir cik geru minavosim. Turėsim aukų dėžukį Vartuosa. Primenam, kų mūs visa komanda darbuja visiškai savanoriškai ir dargi an savį prisjima labai dzidelas pinansines rizikas darydama tokius ciūdus kap šitas pescivalis.
 • AR MERKIN SEKAS MAUDZYCIS?
  Mislinam, visosa Dzūkijos upėsa sekas maudzycis. Cik vienur saugiau nei kitur. Šiuosmet Mitraukos apylinkėn, kur bus pescivalis, situacija tokia: Abudu palapinių kaimeliai yra palei Merkį ir tį maudzycis visai patogu. Krantukai gražūs. Tį, kur jau bus visos programos veiklos (kempingi JUOSTANDIS) tebgi Merkys vingį daro, ale tį maudzycis gan pavojynga. Išsyk gilu, labai sraunu. Kad nebūt labai liūdnų nucikimų, visom pescivalio dzienom samdom gełbėtojus, ba tį Merkin yra nuskendusių ir labai nenorim, kad dar kokiam nabagu tep nucikt. Tai jei jau tį užsimanysit maudzycis, labai gerai invercykit. Saugesnes maudzyklas pažymėjom ir žamėlapin:
bottom of page